ที่นั่งบนเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักจะเห็นบ่อยๆ ในสนามบิน สำหรับคนที่เริ่มต้นฝึกฝนภาษาอังกฤษค่ะ อาทิ การขึ้นเครื่องบิน เราจะไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินนั้นๆ แล้วเจ้าหน้าที่จะให้ Boarding Pass = บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน, จากนั้นเราก็ต้องผ่านวิธีการ Immigration = การตรวจคนเข้าเมือง เพื่อตรวจสอบหนังสือเดินทาง จากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปที่ Gate = ประตูที่จะขึ้นเครื่องบิน ตามหมายเลขที่ระบุไว้ .. อ่านบทความ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน และบนเครื่องบิน คำต่างๆ ควรรู้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน และบนเครื่องบิน

เช็คอิน เคาน์เตอร์สายการบิน

Airline Counter : เคาน์เตอร์สายการบิน
Check-in desk : เคาน์เตอร์เช็ค-อิน

One-way trip : เดินทางเที่ยวเดียว
Round trip : เดินทางไปกลับ

Passenger : ผู้โดยสารสายการบิน
Transit Passenger : ผู้โดยสารที่แวะลงสนามบินแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง โดยไม่แวะเข้าอยู่ในประเทศหรือเมืองนั้นๆ

Passport หนังสือเดินทาง
Visa : วีซ่า

Boarding pass : ตั๋วเครื่องบิน , บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน, เอกสารระบุเลขที่นั่งใช้สำหรับผ่านเข้าเขต ผู้โดยสารขาออกและขึ้นเครื่องบิน
Flight number : หมายเลขเที่ยวบิน
Gate : ประตูขึ้นเครื่อง

Check-in closes 40 minutes before departure : เช็คอินปิด 40 นาทีก่อนการเดินทาง

ที่นั่งบนเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ กระเป๋า-สัมภาระ

Carry-on luggage : สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบิน
Registered luggage : สัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว
Excess baggage : กระเป๋าน้ำหนักเกิน
Excess baggage charge : ค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน
Overweight : น้ำหนักเกิน

เจ้าหน้าที่ในสนามบิน

Immigration : ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทำการตรวจเอกสาร วีซ่า
Immigration Form : ใบตรวจคนเข้าเมือง
Passport control : ด่านตรวจหนังสือเดินทาง

Customs : ศุลกากร
Customs officiall : เจ้าหน้าที่ศุลกากร ทำหน้าที่ตรวจเช็ค สัมภาระที่นำติดตัวเข้าประเทศ
Currency Exchange : บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา

คำศัพท์บนเครื่องบิน

Cabin : ห้องโดยสาร
Cockpit : ห้องนักบิน

ที่นั่งบนเครื่องบิน

Aisle seat : ที่นั่งริมทางเดิน
Window seat : ที่นั่งริมหน้าต่าง

In-flight manual : คู่มือบนเครื่องบิน

การแจ้งข่าวสาร ตารางเวลา

Arrivals board : กระดานผู้โดยสารขาเข้า
Expected 23:25 : คาดว่าในเวลา 23:25 น.
Landed 09:52 : (เครื่องบิน) ลงจอดในเวลา 09:52 น.

Delayed : ล่าช้า
Departures : เที่ยวบินขาออก

Departures are delayed : เที่ยวบินขาออกล่าช้า
Departure time : เวลาเครื่องบินออก
Direct flight : เที่ยวบินไม่จอดแวะ
Flight connections : การต่อเที่ยวบิน

Domestic flight : เที่ยวบินภายในประเทศ
Emergency exit : ทางออกฉุกเฉิน
Emergency landing : ลงจอดฉุกเฉิน

Information Counter : บริการสอบถาม
International flight : เที่ยวบินต่างประเทศ

Landing : ลงจอด

Lost and Found : บริการติดตามสัมภาระ จุดแจ้งกระเป๋าเดินทางหาย
Oversize baggage claim : ช่องรับสัมภาระเกินขนาด
Passengers lounge : ห้องรับรองผู้โดยสาร

ก่อนขึ้นเครื่องบิน..

Departure lounge : ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก
Runway : ทางขึ้นลงเครื่องบิน

Now boarding : ขึ้นเครื่องได้แล้ว
Last call : เรียกครั้งสุดท้าย

Gate closing : ประตูกำลังปิด
Gate closed : ประตูปิดไปแล้ว
Departed : ออกไปแล้ว

Carousel : สายพานหรือรางเลื่อนรับกระเป๋า
Baggage reclaim : สายพานลำเลียงกระเป๋าเดินทาง

Free Airport Shuttler : รถรับส่งระหว่าง TERMINAL ภายในสนามบินฟรี

Tourist : นักท่องเที่ยว
Travel agency : บริษัทนำเที่ยว

Trolley : รถเข็นสัมภาระ
To board : ขึ้นเครื่อง
Terminal : สถานี
To land : ลงจอด

To check in : เช็ค-อิน
Timetable : ตารางเวลา
Take-off : ออกตัว

Seat belt : เข็มขัดนิรภัย
Seat : ที่นั่ง

ที่นั่งบนเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ

Air Hostess : แอร์โฮสเตส
Air Steward : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย
Air Stewardess : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง

Copilot : นักบินร่วม
Crew : ลูกเรือ

Pilot : นักบิน
Flight attendant : พนักงานบนเครื่องบิน

ในเครื่องบินหนึ่งลำ ก็จะมีการจัดสันพื้นที่ภายใน แบ่งเป็น 3 ระดับ

1) First Class = ระดับที่แพงที่สุด
2) Business Class = ระดับที่นั่งสำหรับนักธุรกิจ
3) Economy Class = ระดับที่นั่งชั้นประหยัด

Aisle : ทางเดินระหว่างแถวที่นั่ง

ห้องน้ำบนเครื่องบิน

Lavatory or Toilet : ห้องน้ำ

เวลาจะเข้าห้องน้ำจะมีไฟที่หน้าห้องน้ำเขียนว่า “Vacant = ว่าง” สามารถเข้าได้เลย

แต่ถ้าไฟที่หน้าห้องน้ำขึ้นคำว่า “Occupied = กำลังมีคนใช้ห้องน้ำอยู่” และ “No smoking = ห้ามสูบบุหรี่”

Information : ข้อมูล
Ticket offices : ห้องจำหน่ายตั๋ว
Lockers : ตู้/ ลิ้นชัก
Payphones : โทรศัพท์สาธารณะ
Restaurant : ร้านอาหาร

Duty free shop : ร้านค้าปลอดภาษี
Tax free shopping : สินค้าปลอดภาษี
Duty free shopping : สินค้าปลอดภาษีที่รัฐเป็นคนจ่ายคืนให้ทีหลัง

Gates 1-32 : ประตูหมายเลข 1-32

Transfers : โยกย้าย/ เคลื่อนย้าย

Car hire : การเช่ารถ

Departures board : กระดานผู้โดยสารขาออก

Check-in open : เคาน์เตอร์สายการบินเปิดให้เช็คอินได้
Go to Gate … : ไปที่ประตู …
Cancelled : ยกเลิกไปแล้ว

เกี่ยวกับสนามบิน

Airline : สายการบิน
Airport : สนามบิน
Concourse : ชานชาลา

Control tower : หอควบคุม
Air traffic control : หอควบคุมการบิน
Aircraft , Airplane, Plane : เครื่องบิน

Arrivals : เที่ยวบินขาเข้า (Departures : เที่ยวบินขาออก)
Arrivals are delayed : เครื่องบินล่าช้า

ประโยคที่เราจะได้ยินเสมอๆ บนเครื่องบิน

Please fasten your seat beit. : กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย
Cabin crew prepare for take-off. : ให้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินขึ้น
Cabin crew prepare for landing. : ห้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินลง

บทความแนะนำ


ที่นั่งบนเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ
เพื่อไม่ให้บล็อกร้างไป วันนี้ขอนำเสนอสาระน่ารู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสนามบิน และบนเครื่องบินที่จำเป็น มีคำว่าอะไรบ้าง นำมาให้อ่านกันค่ะ
ก็ขอสวัสดีทักทาย ซำบายดีกับเพื่อนๆพี่ๆน้องเหล่าผู้รักการทัศนาจร อรชร อ้อนแอ้น สุดสะแนน แสนโสภากันทุกๆคนอีกครั้งนะคะ สำหรับเพื่อนคนใหนที่ต้องเดินทางโดยสารด้วยเครื่องบินบ่อยครั้ง แน่นอนว่า ต้องสังเกตุ คุ้นเคยกับป้ายบอกทิศทาง รวมถึงอักษรภาษาอังกฤษในสนามบินที่เขียนติดไว้อยู่ไม่น้อยถ้าเป็นสนามบินในประเทศไทย เราอาจจะไม่ได้ใช้เท่าไดนัก แต่ถ้าหากเดินทางอยู่ในสนามบินต่างประเทศ แน่นอนว่าจะต้องรู้และทราบไว้เลยล่ะค่ะ เพราะถ้ามัวไปเปิดมือถือให้ช่วยแปลอาจจะไม่ทันกาล แต่ถ้าทราบความหมายของคำเหล่านั้นไว้ล่วงหน้า น่าจะมีความรู้อยู่ไม่น้อย เนื่องจากเป็นคำศัพท์ที่ทอยู่ในเฉพาะเท่านั้น และจำเป็นจะต้องรู้ไว้ด้วย เพื่อที่จะได้เข้าใจ จะได้สื่อสารกับคนในสนามบินประเทศนั้นๆได้อย่างถูกต้อง และเพื่อไม่ให้เว็ปบล็อกร้างไป วันนี้คุณนายเว่อร์ เธอเลยขอเป็นคนบ้า มารวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้สนามบินและอยู่บนเครื่องบินที่จำเป็นว่าต้องพบเจอ และต้องได้ใช้แน่ๆ มาให้เพื่อนๆผู้อ่านบนโลกออนไลน์ ได้ทราบกันค่ะ และคำศัพท์บางคำ ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะใช้ในสนามบินเท่านั้นด้วย เผื่อใครที่ยังไม่รู้ ก็จะได้อ่านเป็นความรู้เสริมไปในตัว โดยคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสนามบินและบนเครื่องบินง่ายๆ มีดังนี้ค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษในสนามบิน


Airline  หมายถึง สายการบิน
Aircraft หมายถึง เครื่องบิน
Airport = สนามบิน
Terminal = สถานี
International flight = เที่ยวบินต่างประเทศ
Domestic Flight = เที่ยวบินภายในประเทศ 
Airline Counter = เคาว์เตอร์สายการบิน
Departures = เที่ยวบินขาออก
Arrivals = เที่ยวบินขาเข้า
Boarding pass = ตั๋วเครื่องบิน
Flight number = หมายเลขเที่ยวบิน
One-way trip = เดินทางเที่ยวเดียว
Round trip = เดินทางไปกลับ
Departure time = เวลาเครื่องบินออก
Delayed = ล่าช้า
Departures are delayed = เที่ยวบินขาออกล่าช้า
Arrivals are delayed = เครื่องบินมาถึงล่าช้า
Carry-on luggage = สัมภาระติดตัว
Registered luggage = สัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว
Check-in desk = เคาเตอร์เช็ค-อิน
Excess baggage = กระเป๋าน้ำหนักเกิน
Excess baggage charge = ค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน
Overweight = น้ำหนักเกิน
Gate = ประตูขึ้นเครื่อง
Runway = ทางขึ้นลงเครื่องบิน
Cocktail lounge = ห้องพักรับรองผู้โดยสารมีบริการเครื่องดื่ม และอาหารว่างให้ด้วย
Departure lounge = ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก
Transit Passenger = เปลี่ยนเครื่อง
Direct flight = เที่ยวบินตรงไม่จอดแวะ
Immigration = ด่านตรวจคนเข้าเมือง
Immigration Form = ใบตรวจคนเข้าเมือง
Passport = หนังสือเดินทาง
Passport control = ด่านตรวจหนังสือเดินทาง
Visa = วีซ่า
Concourse = ชานชาลา
Control tower = หอควบคุม
Customs = ศุลกากร
Customs official = เจ้าหน้าที่ศุลกากร
Itinerary = ตารางการเดินทาง
Carousel = สายพานหรือรางเลื่อนรับกระเป๋า
Baggage reclaim = สายพานลำเลียงกระเป๋าเดินทาง
Tourist = นักท่องเที่ยว
Tourist information = ศูนย์ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
Travel agency = บริษัทนำเที่ยว
Currency Exchange = บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
Coffee Shop = ร้านกาแฟ 
Trolley = รถเข็นสัมภาระ
Taxi Service = บริการรถแท๊กซี่
Duty free shop = ร้านค้าปลอดภาษี
Tax free shopping = สินค้าปลอดภาษี
Vat Refund = คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
Information Counter = บริการสอบถาม
Lost and Found = บริการติดตามสัมภาระ
Oversize baggage claim = ช่องรับสัมภาระเกินขนาด
Air traffic control = หอควบคุมการบิน
Customs Declaration = ด่านสำแดงสิ่งของนำเข้า
Nothing to Declare =ไม่ต้องสำแดงสิ่งของนำเข้า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในเครื่องบินโดยสาร


First Class = ที่นั่งชั้นแพงที่สุด
Business Class =ที่นั่งชั้นธุรกิจ
Economy Class = ที่นั่งชั้นประหยัด
Seat belt = เข็มขัดนิรภัย
Seat = ที่นั่ง
Aisle seat =ที่นั่งริมทางเดิน
Widow seat = ที่นั่งริมหน้าต่าง
Middle seat = ที่นั่งตรงกลาง
To board = ขึ้นเครื่อง
On Board = อยู่บนเครื่องบิน
To land = ลงจอด
Timetable = ตารางเวลา
Take-off = เครื่องบินออกจากสนามบิน
Landing = การลงจอด
Overhead locker = ที่เก็บสัมภาระเหนือศรีษะในเครื่องบิน
Emergency exit = ทางออกฉุกเฉิน
Emergency landing = ลงจอดฉุกเฉิน
Captain = กัปตันเครื่องบิน
Cockpit = ห้องนักบิน
Cabin crew = ลูกเรือ 
Steward = พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (ผู้ชาย)
Stewardess or Air hostess = พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (ผู้หญิง)
Copilot =นักบินร่วม
Pilot =นักบิน
Flight attendant = พนักงานบนเครื่องบิน
In-flight manual = คู่มือบนเครื่องบิน
Lavatory = ห้องน้ำ
No smoking = ห้ามสูบบุหรี่ นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์อื่นๆอีกหลายคำค่ะ ยังไงแล้ว บทความที่ได้นำเสนอไว้ในเว็ปบล็อกนี้ น่าจะมีประโยชน์อยู่ไม่มากก็น้อยนะคะ หากมีข้อผิดพลาดสิ่งใด ต้องขออภัยด้วยค่ะ ขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่เสียสละเวลา เข้ามาลั๊ลลาสไลด์เลื่อนอ่านกัน หวังว่าจะได้พบกันอีกในเว็ปบล็อกถัดไปนะคะ....จากคุณนายเว่อร์ เทอร์ชอบเที่ยวกินนอน

เครดิตภาพจาก : Freepik

-----------------------------------------------------------------------------

บทความบล็อกอื่นๆ มีดังนี้ 


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม ร้านคาเฟ่ มีคำว่าว่าอะไรบ้าง คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>
ที่นั่งบนเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ
คำว่า Compulsory Gala Dinner คืออะไร มาอ่านเป็นความรู้กันค่ะ>>
คำว่า Compulsory Gala Dinner คืออะไร มาอ่านเป็นความรู้กันค่ะ คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>
ที่นั่งบนเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ
แนะนำอาหารไทยยอดนิยมสุดโด่งดังไปทั่วโลก มีอะไรบ้างๆ ตามไปกินกันเลย>>
รวม 10 เมนูอาหารไทยยอดนิยมสุดโด่งดังไปทั่วโลก จนชาวต่างชาติต่างต้องบินมาทานถึงเมืองไทย มีอะไรบ้าง คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>
ที่นั่งบนเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ
ประโยชน์ของการเขียนบล็อก มีความสำคัญอะไรบ้าง คลิ๊กดูรายละเอียดจ้า>>
ประโยชน์สำคัญของการเขียนบล็อก มีอะไรบ้าง นำมาให้อ่านสร้างกำลังใจเพื่อก้าวสู้ทำบล็อกต่อไปจ้า คลิ๊กดูรายละเอียดบทความ>>>
ที่นั่งบนเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ
18 สายงานบล็อก คุณชอบเขียนบล็อกประเภทใหนที่สุด คลิ๊กดูรายละเอียด>>
น่ารู้กับ 18 สายบล็อก คุณชอบเขียนบล็อกประเภทใหนมากที่สุด กับการเป็นบล็อกเกอร์หาเงินเพิ่มเป็นรายได้เสริม คลิ๊กดูรายละเอียดบทความ>>>
ที่นั่งบนเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ
แรกมีในสยามกับ 5 ยวดยานพาหนะคันแรกๆในเมืองไทย คลิ๊กอ่านเป็นความรู้กันจ้า>>
สาระน่ารู้กับ แรกเริ่มมีในสยามกับ 5 ยวดยานพาหนะในเมืองไทยคันแรกๆในเมืองไทย มีที่มาอย่างไรบ้าง คลิ๊กอ่านดูเป็นความรู้ค่ะ>>>
วมประโยคภาษาอังกฤษเพื่อขอความช่วยเหลือและการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจในต่างประเทศ มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านเป็นความรู้ คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>
รวมประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆสำหรับใช้ที่ธนาคารและร้านแลกเปลี่ยนเงินตราในต่างประเทศ มีประโยคจำเป็นอะไรบ้าง คลิ๊กดูรายละเอียดค่ะ>>>
สาระน่ารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโรงแรมมีคำว่าอะไรบ้าง คลิ๊กอ่านดูเป็นความรู้ค่ะ>>

น่ารู้ 70 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในสนามบินและอยู่บนเครื่องบินที่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์ มีคำว่าอะไรบ้าง

ที่นั่งบนเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ
Reviewed by Khunnaiver on 01:52:00 Rating: 5